ಮನರಂಜನೆ

Artwork Revealed for GOMH Singles!!!

Artwork Revealed for GOMH Singles!!!

ನಿರ್ವಹಣೆ

February 14th, 2016

0 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

To celebrate Valentines Day, ಇಲ್ಲಿ;'ಇಯಾನ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ರಕ್ಷಾಪುಟಗಳನ್ನು ಸ್ನೀಕ್ ಪೀಕ್ ರು;ಮುಂಬರುವ ";ನನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ "ಗೀಚುಬರಹ; quadrilogy!

Graffiti On My Heart -  Cover Art for the single from the four part music video film by Ian Erix .

ನನ್ನ ಹೃದಯ ಗೀಚುಬರಹ -; Cover Art for the single from the four part music video film by Ian Erix .

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ.