ថ្មី​បំផុត ព័ត៌មាន

#3 នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន!

គ្រប់គ្រង

ទី 19 ខែសីហា, 2017

0 យោបល់

Ian’;s song, ";Footprints In The Sand”; has remained in Top 20 at Japanese dance radio all summer long since it debuted in June and this week has risen to #3! Look for the mashup ...

Ian hosts &; ដំណើរការនៅមុនសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចបង្ហាញគោលបំណងចាស្ទីន Bieber នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា!

គ្រប់គ្រង

ទី 10 ខែឧសភា, 2017

0 យោបល់

Look for Ian today in Mumbai, India as he hosts the red carpet and performs his single “;Footprints In The Sand”; at the preshow for Justin Bieber!

Erix បន្ថែម 17 កាលបរិច្ឆេទទៅដំណើរទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអង់គ្លេស!

គ្រប់គ្រង

ថ្ងៃទី 19 ខែមករា, 2017

0 យោបល់

Ian will be touring UK this Feb along with famed boyband Union J! Get your tickets now at seetickets.com

Erix Premieres “;GRAFFITI ON MY HEART”; With Heartfelt and Personal Post To Fans!

គ្រប់គ្រង

ទី 1 ខែ​មិនា, 2016

0 យោបល់

Today, in limited international territories, Ian premiered his 4 part music video film, ";Graffitti On My Heart”;. His personal message is copied below along with a link to watch the ...

 ;

ថ្មី​បំផុត ព្រឹ​ត្ត​ការណ៍

 ;

ថ្មី​បំផុត រូបថត

 ;

ថ្មី​បំផុត វីដេអូ