ಆಡಿಯೋ

Graffiti On My Heart feat. ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣದ ಕುದುರೆ, Time Machine, Out From Under and Tomahawk
  • Genre:Pop
  • Release date:01 Mar 2016

Graffiti On My Heart feat. ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣದ ಕುದುರೆ, Time Machine, Out From Under and Tomahawk

Featuring
";ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣ "ಕುದುರೆ;
";Time Machine”;
";Out From Under”;
ಮತ್ತು
";Tomahawk”;