អូឌីយ៉ូ

ដូច្នេះ​កន្លែង​កើតហេតុ, So See Through EP