ព័ត៌មាន

#3 នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន!

#3 នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន!

គ្រប់គ្រង

ទី 19 ខែសីហា, 2017

0 យោបល់

Ian’;s song, ";Footprints In The Sand”; has remained in Top 20 at Japanese dance radio all summer long since it debuted in June and this week has risen to #3! Look for the mashup of Ian Erix and David Guetta also hitting the airwaves in […]

Ian hosts & ដំណើរការនៅមុនសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចបង្ហាញគោលបំណងចាស្ទីន Bieber នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា!

Ian hosts &; ដំណើរការនៅមុនសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចបង្ហាញគោលបំណងចាស្ទីន Bieber នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា!

គ្រប់គ្រង

ទី 10 ខែឧសភា, 2017

0 យោបល់

Look for Ian today in Mumbai, India as he hosts the red carpet and performs his single “;Footprints In The Sand”; at the preshow for Justin Bieber!

Erix បន្ថែម 17 កាលបរិច្ឆេទទៅដំណើរទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអង់គ្លេស!

Erix បន្ថែម 17 កាលបរិច្ឆេទទៅដំណើរទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអង់គ្លេស!

គ្រប់គ្រង

ថ្ងៃទី 19 ខែមករា, 2017

0 យោបល់

Ian will be touring UK this Feb along with famed boyband Union J! Get your tickets now at seetickets.com

Erix Premieres “;GRAFFITI ON MY HEART”; With Heartfelt and Personal Post To Fans!

Erix Premieres “;GRAFFITI ON MY HEART”; With Heartfelt and Personal Post To Fans!

គ្រប់គ្រង

ទី 1 ខែ​មិនា, 2016

0 យោបល់

Today, in limited international territories, Ian premiered his 4 part music video film, ";Graffitti On My Heart”;. His personal message is copied below along with a link to watch the film! so here it is guys…;.the exclusive premier of my 4 part music video film, […]

Artwork Revealed for GOMH Singles!!!

Artwork Revealed for GOMH Singles!!!

គ្រប់គ្រង

February 14th, 2016

0 យោបល់

To celebrate Valentines Day, here’;s a sneak peak at the cover art for the singles from Ian’;s upcoming “;Graffiti On My Heart”; quadrilogy!

the MUTT ARMY aims to inspire on Tumblr!

the MUTT ARMY aims to inspire on Tumblr!

គ្រប់គ្រង

February 10th, 2016

0 យោបល់

Ian Erix recently launched www.muttarmy.com and his new MUTT ARMY initiative via Tumblr this week with the aim of helping and inspiring people who may not fit society’;s cookie cutter molds and like to march to the beat of their own drum. Check out the […]

US PREMIER DATE SET FOR “GRAFFITI ON MY HEART”; & MOVIE POSTER REVEALED

US PREMIER DATE SET FOR “;GRAFFITI ON MY HEART”; &; MOVIE POSTER REVEALED

គ្រប់គ្រង

February 1st, 2016

0 យោបល់

Ian has unveiled the poster for his upcoming music video film, ";Graffiti On My Heart”; which will premiere on February 22nd in the USA. Watch this space for more details and keep your eye on social media to win VIP tickets to the New York […]

IAN TO STAR IN MUSICAL FILM, ";GRAFFITI ON MY HEART”;

IAN TO STAR IN MUSICAL FILM, ";GRAFFITI ON MY HEART”;

គ្រប់គ្រង

November 15th, 2015

0 យោបល់

Ian is currently in Los Angeles, California, shooting an ambitious music video film he is calling “;GRAFFITI ON MY HEART”;. The short film quadrilogy will be broken into several segments and feature 4 new songs and a screenplay written by Ian Erix who says the […]

Ian’;s on the cover of this month’s ViviPop Magazine!!!

Ian’;s on the cover of this month’;s ViviPop Magazine!!!

គ្រប់គ្រង

ទី 20 ខែ​សីហា, 2015

0 យោបល់

Ian Erix land’;s the cover and a 4 page pictorial in one of Asia’;s top music, fashion and pop culture magazines!

Shangri-la Video Surpasses 1 Million Plays and Breaks Into European Top 40

Shangri-la Video Surpasses 1 Million Plays and Breaks Into European Top 40

គ្រប់គ្រង

June 8th, 2015

0 យោបល់

More than a month before it’;s official UK release date, Ian’;s video for “;Shangri-la”; has topped 1 million views on YouTube and the single is continuing to gain momentum. The song has charted in the Top 40 in several European markets, with the first incarnation […]