تماس با

IanErix_0357

امور عمومی -
Gareth Primrose for Prime Media:
garethprimrose@ymail.com
cc:business@ianerix.com
سوالات مطبوعات -
James Carter for Keinhauser &; Smythe PR
business@ianerix.com
cc: media@ianerix.com
تور -
Goran Lykke for Otis Reed Holland:
booking@ianerix.com
تیم خیابان: promotions@ianerix.com
دختر: merch@ianerix.com
پست الکترونیک فن: muttarmysoldier@ianerix.com