સંપર્ક

IanErix_0357

સામાન્ય બાબતો -
Gareth Primrose for Prime Media:
garethprimrose@ymail.com
cc:business@ianerix.com
પ્રેસ પૂછપરછ -
James Carter for Keinhauser &; Smythe PR
business@ianerix.com
cc: media@ianerix.com
પ્રવાસ -
Goran Lykke for Otis Reed Holland:
booking@ianerix.com
સ્ટ્રીટ ટીમ: promotions@ianerix.com
ગર્લ: merch@ianerix.com
ફેન ઇમેઇલ: muttarmysoldier@ianerix.com