לתקשר עם

IanErix_0357

עניינים כלליים -
Gareth Primrose for Prime Media:
garethprimrose@ymail.com
cc:business@ianerix.com
פניות לחצו -
James Carter for Keinhauser &; Smythe PR
business@ianerix.com
cc: media@ianerix.com
סיור -
Goran Lykke for Otis Reed Holland:
booking@ianerix.com
צוות הרחוב: promotions@ianerix.com
ילדה: merch@ianerix.com
דוא"ל מאוורר: muttarmysoldier@ianerix.com