ទំនាក់ទំនង

IanErix_0357

General Affairs –;
Gareth Primrose for Prime Media:
garethprimrose@ymail.com
cc:business@ianerix.com
Press Inquiries –;
James Carter for Keinhauser &; Smythe PR
business@ianerix.com
cc: media@ianerix.com
Touring –;
Goran Lykke for Otis Reed Holland:
booking@ianerix.com
ផ្លូវ​លេខ​ក្រុម: promotions@ianerix.com
ក្មេងស្រី: merch@ianerix.com
អ៊ី​ម៉ែ​ល​របស់​អ្នក​គាំទ្រ: muttarmysoldier@ianerix.com