தொடர்பு

IanErix_0357

பொது விவகாரங்களுக்கான -
Gareth Primrose for Prime Media:
garethprimrose@ymail.com
cc:business@ianerix.com
பிரஸ் விசாரணைகள் -
James Carter for Keinhauser &; Smythe PR
business@ianerix.com
cc: media@ianerix.com
டூரிங் -
Goran Lykke for Otis Reed Holland:
booking@ianerix.com
தெரு அணி: promotions@ianerix.com
பெண்: merch@ianerix.com
ரசிகர் மின்னஞ்சல்: muttarmysoldier@ianerix.com