సంప్రదించండి

IanErix_0357

జనరల్ వ్యవహారాల -
Gareth Primrose for Prime Media:
garethprimrose@ymail.com
cc:business@ianerix.com
ప్రెస్ విచారణలు -
James Carter for Keinhauser &; Smythe PR
business@ianerix.com
cc: media@ianerix.com
టూరింగ్ -
Goran Lykke for Otis Reed Holland:
booking@ianerix.com
వీధి జట్టు: promotions@ianerix.com
గర్ల్: merch@ianerix.com
ఫ్యాన్ మెయిల్: muttarmysoldier@ianerix.com