ติดต่อ

IanErix_0357

บริหารงานทั่วไป -
Gareth Primrose for Prime Media:
garethprimrose@ymail.com
cc:business@ianerix.com
สอบถามข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ -
James Carter for Keinhauser &; Smythe PR
business@ianerix.com
cc: media@ianerix.com
การท่องเที่ยว -
Goran Lykke for Otis Reed Holland:
booking@ianerix.com
ถนนทีม: promotions@ianerix.com
สาว: merch@ianerix.com
พัดลมอีเมล: muttarmysoldier@ianerix.com