ព្រឹត្តិការណ៍

ពាន​រង្វាន់​តន្ត្រី MTV នៅ​អឺរ៉ុប!
09
វិច្ឆិកា
2014

ពាន​រង្វាន់​តន្ត្រី MTV នៅ​អឺរ៉ុប!

  • ទីតាំង:Glasgow, Scotland
  • Venue:នេះ SSE ដ្រូ Arena