ព្រឹត្តិការណ៍

ការ​ធ្លាក់​ចុះ​នេះ, ប្រទេស​ជប៉ុន!
16
វិច្ឆិកា
2014

ការ​ធ្លាក់​ចុះ​នេះ, ប្រទេស​ជប៉ុន!

  • ទីតាំង:Tokyo, ប្រទេស​ជប៉ុន
  • Venue:មជ្ឈមណ្ឌល Harajuku

ដុន ";បាត់ T លោក Ian Erix ផ្ទាល់​នៅ​ទី​ក្រុង​តូក្យូ!